Αρχείο

Archive for Ιανουαρίου 2012

Ερωτηματολόγια θρησκευτικότητας-πνευματικότητας

Ιανουαρίου 31, 2012 Σχολιάστε

Religious Commitment Inventory-10

Worthington, E. L., Jr., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., McCullough, M. E., Berry, J. W., Berry, J. T., Schmidt, M. M., Berry, J. T., Bursley, K. H., & O’Connor, L. (2003). The Religious Commitment Inventory-10: Development, refinement, and validation of a brief scale for research and counseling. Journal of Counseling Psychology, 50, 84-96. Διαθέσιμο εδω!

Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality: 1999

Multidimensional Measurement of Religiousness/Spirituality for Use in Health Research: A Report of the Fetzer Institute/National Institute on Aging Working Group, pp. 85-88. Διαθέσιμο εδώ! 

Christian Spiritual Participation Profile

Thayer, O. J. (2004). Constructing a spirituality measure based on learning theory: The Christian spiritual participation profile. Journal of Psychology and Christianity, 23 (3), 195-207. Διαθέσιμο κατόπιν επικοινωνίας με τον Dr. Thayer!

Faith Activities in the Home (FAITH)

Lambert, N.M., & Dollahite, D.C. (2007). Using qualitative data to develop the faith activities in the home scale (FAITHS). Paper presented at the National Council on Family Relations: Theory Construction and Research Methodology (TCRM) Workshop, Pittsburgh, PA. Διαθέσιμο κατόπιν επικοινωνίας με τον David Dollahite!

Faith Development Scale

Leak, G.K., Loucks, A.A., & Bowlin, P.  (1999).  Development and initial validation of an objective measure on Faith development. The International Journal for the Psychology of Religion, 9 (2),105-124.

Leak, G.K. (2003).  Validation of the faith development scale using longitudinal and     cross-sectional designs.  Social Behavior and Personality, 31(6), 637-642.

Faith Maturity Scale

Benson, P.L., Donahue, M.J., & Erickson, J.A. (1993).  The faith maturity scale: Conceptualization, measurement, and empirical validation.  Research in the Social Scientific Study of Religion, 5, 1-26.

Multidimensional Prayer Inventory

Laird, S.P., Snyder, C.R., Rapoff, M.A., & Green, S. (2004).  Measuring private prayer:     Development, validation, and clinical application of the Multidimensional Prayer Inventory. The International Journal for the Psychology of Religion, 14(4), 251-272.

Duke University Religion Index (DUREL)

Koenig, Harold G.; Büssing, Arndt. 2010. «The Duke University Religion Index (DUREL): A Five-Item Measure for Use in Epidemological Studies.» Religions 1, no. 1: 78-85. Διαθέσιμο εδώ και εδώ!

Religious Coping Scale (RCOPE)
Kenneth I. Pargament, Harold G. Koenig & Lisa M. Perez (2000). The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE. Journal of Clinical Psychology, v56 n4, pp519-543. DOI: 10.1002/(SICI)1097-4679(200004)56:4<519::AID-JCLP6>3.0.CO;2-1

Religious Orientation Measure (Allport 1967)

Allport, Gordon W.;Ross, J. Michael Personal religious orientation and prejudice.Journal of Personality and Social Psychology, Vol 5(4), Apr 1967, 432-443. doi: 10.1037/h0021212

Douglas E. Trimble. The Religious Orientation Scale: Review and Meta-Analysis of Social Desirability Effects Educational and Psychological Measurement December 1997 vol. 57 no. 6 970-986

Quest scale (Batson 1991)

C. Daniel Batson and Patricia A. Schoenrade. Measuring Religion as Quest: 1) Validity Concerns Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 30, No. 4 (Dec., 1991), pp. 416-429

C. Daniel Batson and Patricia A. Schoenrade.Measuring Religion as Quest: 2) Reliability Concerns. Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 30, No. 4 (Dec., 1991), pp. 430-447

The Religiousness Scale (Stryhorn 1990)

The religiousness scale Journal of Community Psychology Volume 18, Issue 1, page 43, January 1990

Intrinsic Religious Motivation Scale (IRMS)

R. Hoge A Validated Intrinsic Religious Motivation Scale Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 11, No. 4 (Dec., 1972), pp. 369-376

Private Religious Practices

Διαθέσιμο εδώ!

Religious Experiences Episodes Measure

Nils G. Holm Mysticism and Intense Experiences Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 21, No. 3 (Sep., 1982), pp. 268-276

Muslim-Christian Religious Orientation Scales

Ghorbani, N., Watson, P.J., Ghramaleki, AF., Morris, R.J., Hood, R.W. Jr. (2002). Muslim-Christian religious orientation scales: Distinctions, correlations, and cross-cultural analysis in Iran and the United States.  The International Journal for the Psychology of Religion, 12(2), 69-91. Διαθέσιμο κατόπιν επικοινωνίας με Dr. Paul Watson!
Royal Interview for Religious and Spiritual Beliefs

MacDonald, Douglas A.; Kuentzel, Jeffrey G.; Friedman, Harris L.  A survey of measures of spiritual and transpersonal constructs: Part two—Additional instruments. Journal of Transpersonal Psychology, Vol 31(2), 1999, 155-177.

Expressions of Spirituality Inventory

MacDonald, D.A. (2000).  Spirituality: Description, measurement, and relation to the five factor model of personality.  Journal of Psychology, 68(1), 154-197.

MacDonald, D.A., & Holland, D. (2003). Spirituality and the MMPI-2.  Journal of _Clinical Psychology, 59(4), 399-410.
Psychomatrix Spirituality Inventory

Διαθέσιμο στην σχετική Ιστοσελίδα.

Death Transcendence Scale (VandeCreek 1993, Hood 1983)

Scale Larry Vandecreek and Christina Nye. Testing the Death Transcendence. Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 32, No. 3 (Sep., 1993), pp. 279-283

Ralph W. Hood, Jr. and Ronald J. Morris Toward a Theory of Death Transcendence Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 22, No. 4 (Dec., 1983), pp. 353-365

Meaning in Life Questionnaire

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. 2006. The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology.Journal of Counseling Psychology Vol. 53, No. 1, 80–93. Διαθέσιμο εδώ!

Meaning in Life Scale (Warner 1987)

Warner, Stephanie C. Williams, J.Ivan.(1987) The meaning in life scale: Determining the reliability and validity of a measure.Journal of Chronic Diseases Volume 40, Issue 6, 1987, Pages 503–512.  http://dx.doi.org/10.1016/0021-9681(87)90007-5
 Herth Hope Index (Herth, 1990)
Herth, K. (1992). Abbreviated instrument to measure hope: development and psychometric evaluation. Journal of Advanced Nursing, 17, 1251-1259. Διαθέσιμο εδώ!

Index of Core Spiritual Experiences (INSPIRIT) (Kass 1991)

Jared D. Kass, Richard Friedman, Jane Leserman, Patricia C. Zuttermeister and Herbert Benson Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 30, No. 2 (Jun., 1991), pp. 203-211. Δείγμα Διαθέσιμο εδώ! και για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ιστοσελίδα.

Spiritual Perspective Scale (Reed 1987)

Reed, Pamela G. (1987) Spirituality and well-being in terminally ill hospitalized adults. Research in Nursing & Health, 10 (5), 335-344. Διαθέσιμο κατόπιν επικοινωνίας με την ερευνήτρια.

Spiritual Well-Being Questionnaire (SWBQ)

Boivin, M.J. (1999). Spiritual well-being questionnaire.  In P.C. Hill, & R.W. Hood Jr. (Eds.),  Measures of religiosity(pp. 375-381).  Birmingham, Alabama: Religious Education Press.

Gomez,R., & Fisher, JW. (2003). Domains of spiritual well-being and development and validation of the spiritual well-being questionnaire.  Personality and Individual Differences, 35, 1975-1991.

Spiritual Well-Being Scale (Paloutzian 1982; Ellison, 1983; Ellison & Smith, 1991)

Επισκεφθείτε την σχετική  ιστοσελίδα!

Spirituality Index of Well-Being (SIWB)

Daaleman, T.P., & Frey, B.B. (2004).  The spirituality index of well-being: A new instrument for health-related quality-of-life research.  Annals of Family Medicine, 2(5), 499-503.

Frey, B.B., Daaleman, T.P., & Peyton, V. (2005). Measuring a dimension of spirituality for health research: Validity of the Spirituality Index of Well-Being.  Research on Aging, 27, 556-577.

Spirituality Scale (SS)

Delaney, C. (2005). The Spirituality Scale: Development and psychometric testing of a holistic instrument to assess the human spiritual dimension. Journal of Holistic Nursing, 23, 145-167.

Wong, J.Y., & Torres, R. (2005).  Research commentary on “the spirituality scale.”  Journal of Holistic Nursing, 23(2), 168-171.

Daily Spiritual Experiences scale

Underwood, Lynn G. 2011. «The Daily Spiritual Experience Scale: Overview and Results.» Religions 2, no. 1: 29-50. Διαθέσιμο εδώ!

Spiritual Assesment Inventory

Hall, Todd W.,  Edwards, Keith J. (2002).The Spiritual Assessment Inventory: A Theistic Model and Measure for Assessing Spiritual Development .Journal for the Scientific Study of Religion Volume 41, Issue 2, pages 341–357, June 2002. Διαθέσιμο εδώ!

Spiritual Attitude Inventory

Διαθέσιμο εδώ!

Spiritual Experience Index

Genia, V. (1991).  The spiritual experience index: A measure of spiritual maturity. Journal of Religion and Health, 30(4), 337-347.

Spiritual Health Index

Francis, L.J., & Robbins, M. (2005).  Urban hope and spiritual health: The adolescent voice. Werrington, UK: Epworth.

Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI)

King, D. B. (2007). Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, & measure. Unpublished master’s thesis, Trent University, Peterborough, Ontario, Canada. Διαθέσιμο εδω!

Spiritual Transcendence Index

Seidlitz, L., Abernethy, A.D., Duberstein, P.R., Evinger, J.S., Chang, T.H., & Lewis, B.L. (2002).  Development of the Spiritual Transcendence Index.  Journal for the Scientific Study of Religion, 41(3), 439-453.

Spiritual Transcendence Scale/ASPIRES (Assessment of Spirituality and Religious Sentiments)

Piedmont, R.L. (2001).  Spiritual transcendence and the scientific study of spirituality—impact on health care—statistical data included.  Journal of Rehabilitation, 67(1). Διαθέσιμο από τον Dr. Piedmont!

Inclusive Spirituality Index

Burke-Muse, J.L. (2004).  Development and validation of the inclusive spirituality index. UMI Dissertation Services. (UMI No. 3147328)

Means-Ends Spirituality Questionnaire

Ryan, K., Fiorito, B. (2003). Means-ends spirituality questionnaire: Reliability, validity, and relationship to psychological well-being. Review of Religious Research, 45(2), 130-54. Διαθέσιμο από τον Dr. Fiorito!

Youth Spirituality

Διαθέσιμο εδώ!

 Mysticism Scale

Burris, C.T. (1999). The mysticism scale: Research form D (M SCALE).  In P.C. Hill, & R.W. Hood Jr. (Eds.), Measures of religiosity(pp. 363-367). Birmingham, Alabama: Religious Education Press.

Hood, R.W. Jr., Ghorbani, N., Watson, P.J., Ghramaleki, A.F., Bing, M.N., Davison, H.K, et al. (2001).  Dimensions of the mysticism scale: Confirming the three factor structure in the United States and Iran. Journal for the Scientific Study of Religion, 40(4), 691-705.

Reinert, D.F., & Stifler, K.R.  (1993).  Hood’s mysticism scale revisited: A factor-analytic replication.  Journal for the Scientific Study of Religion, 32(4), 383-388.

Σχετική Ιστοσελίδα με περισσότερες πληορφορίες είναι αυτή!

Advertisements

Ερωτηματολόγια Συγχωρητικότητας

Ιανουαρίου 27, 2012 Σχολιάστε

Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory (TRIM)

McCullough, M. E., Rachal, K.C., Sandage, S. J., Worthington, E. L., Brown, Susan W., & Hight, T. L.(1998). Interpersonal Forgiving in Close Relationships: II. Theoretical Elaboration and Measurement. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 1586-1603.

McCullough, M. E., Hoyt, W. T., & Rachal, K. C. (2000). What We Know (and Need to Know) about Assessing Forgiveness Constructs. In McCullough, M. E., Pargament, K.I., & Carl E. Thoresen (Eds.), Forgiveness: Theory, Research, and Practice (pp.65-88). New York: Guilford Publications,Inc.

McCullough, M. E., Bellah, C.G., Kilpatrick, S. D., & Johnson, J. L. (2001). Vengefulness: Relationships With Forgiveness, Rumination, Well-Being, and the Big Five. Journal of Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 601-610.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να βρεθεί εδώ. Περισσότερες σχετικές δημοσιεύσεις εδώ!

Forgiveness of Others (FOO) and Forgiveness of Self (FOS)

Mauger, Perry, Freeman, Grove, McBride, & McKinney (1991) The measurement of forgiveness: Preliminary research. Journal of Psychology and Christianity, 11, 170-180.

Και για την Συγχωρητικότητα στο Γάμο

Marital Offence-Specific Forgiveness Scale

Paleari, F., Regalia, C., & Fincham, F. (2009). Measuring offence-specific forgiveness in marriage: The Marital Offence-Specific Forgiveness Scale (MOFS). Psychological Assessment, 21, 194-209. http://www.abctcouples.org/Paleari2009.pdf

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για το Γάμο

Ιανουαρίου 27, 2012 1 Σχολιο

Σε αυτήν την ανάρτηση θα συγκεντρώσουμε τα πιο διάσημα εκπαιδευτικά προγράμματα για το Γάμο τα οποία αποσκοπούν στην διατήρηση και την βελτίωση της ανδρόγυνης σχέσης στα πλαίσια του γάμου.

Τα παραπάνω προγράμματα έχουν αποδείξει την αξία τους σε πολλές ερευνητικές μελέτες. Και καλό είναι να υιοθετηθούν και από τις σχολές γονέων όπου συστηματικά θα εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί αλλά και  ήδη υπάρχοντες σύζυγοι.

Πατερικά Κείμενα στο Διαδίκτυο

Ιανουαρίου 26, 2012 Σχολιάστε

Στόχος είναι η συγκεντρωτική δημοσίευση στο Διαδίκτυο των πατερικών και λειτουργικών κειμένων της Εκκλησίας  σε όλες τις γλώσσες σε μια ενιαία πλατφόρμα λογισμικού ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση από όλους τους χρήστες του διαδικτύου και ως εκ τούτου η γνωριμία με τα κείμενα.

Το εγχείρημα αυτό ενδιαφέρει πανανθρώπινα γιατί απευθύνεται σε όλη την οικουμένη την οποία θέλει να καταστήσει κοινωνό του Ορθόδοξου Πατερικού Πνεύματος. Μπορεί να χρησιμεύσει στη ιεραποστολή καθώς και στην γνωριμία πολλών ενδιαφερομένων με τα Πατερικά και Λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας.Μέχρι τώρα έχουν γίνει πολλές αξιόλογες προτάσεις ανάρτησης των κείμενων αυτών σε όλες τις χώρες. Και χάρις στο Google μπορούν να βρεθούν. Όμως αυτή η πρακτική δεν είναι και πολύ αποτελεσματική.

Η πλατφόρμα λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί θεωρώ ότι είναι η τεχνολογία Wiki. Ανάλογο εγχείρημα στην τεχνολογία Wiki είναι το πολύ αξιόλογο Orthodox Wiki και το οποίο είναι διαθέσιμο και στα Ελληνικά.

O Jimmy Wales της Wikipedia είπε :»Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. That’s what we’re doing».  Δείτε και την Σχετική ομιλία του στο Συνέδριο TED.

Το ίδιο επιθυμούμε και εμείς.

Όλος ο κόσμος οποιαδήποτε γλώσσα και να μιλά να έχει πρόσβαση στην Πατερική Σοφία που υπερβαίνει την ανθρώπινη γνώση.

Διάφορα ερωτήματα λόγω του ευαίσθητου του χώρου ανακύπτουν και επιζητούν λύση:

  • Υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογίες, επίλυση προβλημάτων-διαφωνίων μετάφρασης, χρηματοδότηση.

Το εγχείρημα είναι δύσκολο και για αυτό το αναρτώ στο διαδίκτυο μήπως κάποιος με περισσότερες γνώσεις και μεράκι από μένα το κάνει πραγματικότητα.

 

 

Κατηγορίες:Εκκλησία Ετικέτες: , , ,

Schwartz και Επιλογή Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών

Ιανουαρίου 24, 2012 Σχολιάστε

Δείτε την παρακάτω ομιλία

Κατά τον Schwartz, η πληθώρα επιλογών, μας έχει κάνει όχι πιο ελεύθερους αλλά πιο αδρανείς, όχι πιο ευτυχισμένους αλλά πιο δυσαρεστημένους.

Όσοι ασχολούμαστε με το χώρο της εκπαίδευσης ερχόμαστε αντιμέτωποι με πληθώρα εκπαιδευτικών λογισμικών, Web 2.0 εργαλείων για να τα αξιοποιήσουμε στην Εκπαιδευτική Διαδικασία.

Αλλά και γενικότερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με το δίλημμα ποια υπηρεσία να χρησιμοποιήσω για να κάνω αυτή ή την άλλη δουλειά.

Ας επιστρέψω στην εκπαίδευση …

Για παράδειγμα στον Προγραμματισμό υπάρχει η Scratch, Logo, Microsoft Kodu κ.α.

Στα Κοινωνικά Δίκτυα υπάρχει το Twitter, το Facebook κ.α.

Για να κάνω διαγράμματα ροής, για σημειώσεις, για ….  υπάρχουν άλλα τόσα και περισσότερα.

 

Αν επιλέξουμε να πειραματιστούμε ποιο εργαλείο επιλέγουμε;

Έχει σημασία ποιο θα επιλέξουμε;

Με ποια κριτήρια επιλέγουμε;

Στα διάφορα blogs και tweets, «ειδικών» και μή που έχουν κερδίσει και βραβεία, όλα σχεδόν είναι καλά. Προτείνουν το ένα, προτείνουν το άλλο όχι απαραίτητα στην ίδια κατηγορία με το πρώτο και πάει λέγοντας.

Παραδείγματα

smart phones στην εκπαίδευση, ipad στην εκπαίδευση, εκπαιδευτικές χρήσεις του tweeterκ.ο.κ

Ο εκπαιδευτικός που νοιάζεται, που παρακολουθεί, που συμμετέχει σε Personal Learning Environments, που τον απασχολεί η επαγγελματική ανάπτυξη απορεί. Και το βασικό ερώτημα είναι ποιο εργαλείο θα επιλέξω για να αυξήσω τα μαθησιακά αποτελέσματα;

Αν υπάρχουν Εκπαιδευτικές έρευνες και μετά-έρευνες τότε έχει καλώς! Τις συμβουλευόμαστε και αποφασίζουμε εφόσον έχουμε πρόσβαση και οι οποίες δείχνουν ένα σίγουρο αποτέλεσμα και όχι αμφιταλαντευόμενο.

Αν δεν υπάρχουν τι κάνουμε αδρανούμε η πειραματιζόμαστε;

Δεν έχω απάντηση σε αυτό το ερώτημα;

Μπορεί να θέτω και λάθος την ερώτηση;

Ισως ή απάντηση να βρίσκετε στην παρακάτω ομιλία.

Ακόμα και αν είναι θέλει και αυτή μια «μετάφραση», ένα διδακτικό μετασχηματισμό, στα εκπαιδευτικά ή και τεχνολογικά δρώμενα.

Αναζητώ την απάντηση! Αν την βρείτε πρώτοι μην με ξεχάσατε.

Ερωτηματολόγια για Οικογένειες

Ιανουαρίου 23, 2012 Σχολιάστε

Issues Checklist

http://www.brightfutures.org/mentalhealth/pdf/professionals/ad/issues.pdf

Family Environment Scale (FES)
Moos, R. & Moos, B. (1994). Family Environment Scale Manual: Development, Applications, Research – Third Edition. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.

McMaster Family Assessment Device (FAD)
Epstein, N. B., Baldwin, L. M. and Bishop, D. S. (1983), THE McMASTER FAMILY ASSESSMENT DEVICE. Journal of Marital and Family Therapy, 9: 171–180. doi: 10.1111/j.1752-0606.1983.tb01497.x

The Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES)
OLSON, D. H., SPRENKLE, D. H. and RUSSELL, C. S. (1979), Circumplex Model of Marital and Family Systems: I. Cohesion and Adaptability Dimensions, Family Types, and Clinical Applications. Family Process, 18: 3–28. doi: 10.1111/j.1545-5300.1979.00003.x

Family-of-Origin Scale
Hovestadt, A. J., Anderson, W. T., Piercy, F. P., Cochran, S. W. and Fine, M. (1985), A FAMILY-OF-ORIGIN SCALE. Journal of Marital and Family Therapy, 11: 287–297. doi: 10.1111/j.1752-0606.1985.tb00621.x
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijps/article/view/5729 για Ελλάδα

Parental Authority Scale
John R. Buri  Parental Authority Questionnaire Journal of Personality Assessment Vol. 57, Iss. 1, 1991
http://faculty.sjcny.edu/~treboux/documents/parental%20authority%20questionnaire.pdf

Family Inventory of Life Events and Changes
McCubbin, Hamilton I.; Patterson, Joan M.; Wilson, Lance R.; In H.I. McCubbin, A.I. Thompson, & M.A. McCubbin (Eds.), Family assessment: Resiliency, coping and adaptation inventories for research and practice. Madison: University of Wisconsin Press

Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales (F-COPES)

Family crisis orientated personal evaluation scales [F COPES] (1987, 1991). McCubbin HI; Olson DH; Larsen AS. Corcoran K & Fischer J  (2000). Measures for clinical practice: A sourcebook. 3rd Ed. (2vols.) NY, Free Pr. V. 1, Pg. 294-297

Parenting Stress Index

Ένα δείγμα είναι εδώ!

Σχόλιο στον Μένωνα του Πλάτωνα

Ιανουαρίου 22, 2012 1 Σχολιο

Δεν είμαι Φιλόσοφος αλλά θα ρισκάρω ένα σχόλιο στον Μένωνα του Πλάτωνα τον οποίο διάβασα σε μετάφραση Ι. Πετράκη από τις Εκδόσεις Πόλις.

Θεωρώ ότι στην «θεωρία» της Ανάμνησης παραγνωρίζεται η αξία των ερωτήσεων που διατυπώνει ο Σωκράτης. Οι ερωτήσεις αυτές παίζουν καθοδηγητικό ρόλο.

Δεν φαίνεται να λαμβάνει υπ’ όψιν του την Ελευθερία της Βούλησης. Και τι εννοώ με αυτό; Μπορεί να γνωρίζω το καλό (Αρετή) είτε από γνώση είτε από «θεϊκή δωρεά» όπως υποστηρίζει ο Σωκράτης αλλά να επιλέγω να μην το κάνω. Έτσι δεν εκδηλώνεται στις πράξεις μου η αρετή.

Θεωρώ ότι η «θεϊκή δωρεά» του Σωκράτη δεν κάνει διακρίσεις. Δίνεται σ’ όλους αλλά δεν επιβάλλεται. Απλώς κάποιοι επιλέγουν να την ακολουθήσουν και κάποιοι όχι. Έτσι κάποιοι γίνονται ενάρετοι και κάποιοι όχι.

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: