Αρχείο

Posts Tagged ‘Ερωτηματολόγια’

Θέματα για Έρευνα Προεκλογικής Έμπνευσης

Ιανουαρίου 23, 2015 Σχολιάστε

Διανούουμε προεκλογική περίοδο και κάποιες ερώτησεις που χρήζουν ερευνητικής προσέγγισης (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις) γεννήθηκαν στο μυαλό μου

Ερώτηση 1: Γιατί κάποιος βάζει υποψήφιοτητα για βουλευτής (π.χ. κίνητρα);

Ερώτηση 2: Γιατί κάποιος είναι εθελοντής σε Πολιτικό Γραφείο Υποψηφίου Βουλευτή;

Ερώτηση 3: Μελέτη Διατύπωσης Ερώτησεων Δημοσκοπικών Ερευνών

Advertisements

Ερωτηματολόγια για Γνωστικές Διαστρεβλώσεις

Ιουνίου 26, 2014 Σχολιάστε

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν εμφανιστεί τα παρακάτω ερωτηματολόγια για την ανίχνευση των γνωστικών διαστρεβλώσεων.

Dysfunctional Attitude Scale (DAS) (Weisman & Beck, 1978; Weisman, 1979 )

Cognitive Error Questionnaire (CEQ) (Lefebvre,1981)

Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ) (Hollon & Kendall, 1980)

Cognitive Distortion Scale (CDS) (Briere, 2000)

Inventory of Cognitive Distortions (ICD) (Yurica & DiTomasso, 2001)

Ερωτηματολόγια Θεραπευτικής Σχέσης

Δεκέμβριος 24, 2012 Σχολιάστε

Τα παρακάτω είναι τα πιο συνήθη ερωτηματολόγια διερεύνησης της θεραπευτικής σχέσης μεταξύ συμβούλου και συμβουλευομένου

Working Alliance Inventory

Barrett-Lennard Relationship Inventory

Penn Helping Alliance Questionnaire

Ερωτηματολόγια Διερεύνησης Επιστημολογικών Απόψεων και Εκπαίδευση

Μαρτίου 6, 2012 Σχολιάστε

Παραθέτω τα πιο διαδεδομένα ερωτηματολόγια διερευνήσεις επιστημολογικών απόψεων που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς

 Schommer Epistemological Questionnaire (SEQ)

 • Schommer, M. A. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498–504.
 • Schommer, M., & Walker, K. (1995). Are epistemological beliefs similar across domains? Journal of Educational Psychology, 87(3), 424–432.

 Epistemological Beliefs Questionnaire (EBQ)

 • Chan, K.-W. 2000. Teacher education students’ epistemological beliefs: A cultural perspective on learning and teaching. Paper presented at the Australian Association for Research in Education 2000 conference, December 4–7, in Sydney.
 • Chan, K.-W. 2001. Validation of a measure of personal theories about teaching and learning. Paper presented at the Australian Association for Research in Education 2001 conference, December 2–6, in Fremantle.
 • Chan, K.-W. 2003. Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education 69, no. 1: 36–50.
 • Chan, K.-W. 2004. Pre-service teachers’ epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning: Cultural implications for research in teacher education. Australian Journal of Teacher Education 29, no. 1: 1–13.
 • Chan, K.-W. 2008. Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs and their relations with conceptions of learning and learning strategies. The Asia Pacific Education Researcher, 16, no. 2: 199–214.
 • Chan, K.-W., and R.G. Elliott. 2002. Exploratory study of Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs: Cultural perspectives and implications on beliefs research. Contemporary Educational Psychology 27: 392–414.
 • Chan, K.-W., and R.G. Elliott. 2004a. Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education 20: 817–31.
 • Chan, K.-W., and R.G. Elliott. 2004b. Epistemological beliefs across cultures: Critique and analysis of beliefs structure studies. Educational Psychology 24, no. 2: 123–42.
 • Chan, K.-W., J. Tan, and A. Khoo. 2007. Pre-service teachers’ conceptions about teaching and learning: A closer look at Singapore cultural context. Asia-Pacific Journal of Teacher Education 35, no. 2: 181–95

Epistemological Belief Scale

Carol K.K. Chan, John Sachs (2001), Beliefs about Learning in Children’s Understanding of Science Texts, Contemporary Educational Psychology, Volume 26, Issue 2, April , Pages 192-210, ISSN 0361-476X, 10.1006/ceps.1999.1045. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X99910457)

Epistemic Beliefs Inventory (EBI) (Schraw, Dunkle, & Bendixen, 1995; Schraw & Olafson, 2002)

 • Schraw, G., Dunkle, M. E., & Bendixen, L. D. (1995). Cognitive processes in well-defined and ill-defined problem solving. Applied Cognitive Psychology, 9(6), 523–538.
 • Schraw, G., & Olafson, L. J. (2002). Teachers’ epistemological worldviews and educational practices. Issues in Education, 8(2), 99–148.

Ερωτηματολόγια για την Μέτρηση Στρατηγικών Μάθησης

Φεβρουαρίου 7, 2012 Σχολιάστε

Τα παρακάτω ερωτηματολόγια προέρχονται από την δημοσίευση Schellings, Gonny. (2011) Applying learning strategy questionnaires: problems and possibilities Metacognition and Learning , pp. 1-19. doi:10.1007/s11409-011-9069-5 η οποία είναι διαθέσιμη εδώ!

Τα Ερωτηματολόγια είναι:

 • Approaches to Learning and Studying Inventory (ALSI, Entwistle and McCune 2004)

Entwistle, N., & McCune, V. (2004). The conceptual bases of study strategies inventories. Educational Psychology Review, 16(4), 325–346. Διαθέσιμο εδώ!

 • Approaches to Studying Inventory (ASI; Entwistle & Ramsden 1983)

Entwistle, N., & Ramsden, P. (1983). Understanding student learning. London: Croom Helm. Διαθέσιμο εδώ!

 • ASSIST: A reconceptualisation of the Approaches to Studying Inventory (Tait et al. 1998)

Tait, H., Entwistle, N. J., & McCune, V. (1998). ASSIST: A reconceptualisation of the approaches to studying inventory. In C. Rust (Ed.), Improving student learning: Improving students as learners. Oxford: Oxford Centre for Staff and Learning Development.

Διαθέσιμο εδώ! άλλα παρόμοια ερωτηματολόγια του Entwistle, N. J.  είναι το Shortened Experiences of Teaching and Learning Questionnaire το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ! και το Experiences of Teaching and Learning Questionnaire το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ!

 • Awareness of Independent Learning Inventory (AILI, translation of a Dutch questionnaire; Meijer et al. 2006b)

Meijer, J., Elshout-Mohr, M., Van Daalen-Kapteijns, M., Meeus, W., & Tempelaar, D. (2006b). Construction and validation of a questionnaire on metacognition. Paper presented at the Second bi-annual conference of the special interest group on Metacognition of EARLI, Cambridge

Διαθέσιμο εδώ!

 • Dynamic and Active Learning Inventory (DALI, Iran-Nejad & Chissom 1992).

Iran-Nejad, A., & Chissom, B. S. (1992). Contributions of active and dynamic selfregulation to learning. Innovative Higher Education, 17, 125–136. Διαθέσιμο εδώ!

 • Effective Study Test (Brown 1986)

Brown, W. F. (1986). Effective study test. Iowa City: ACT.

 • Index of Learning Styles (ILS, Felder & Spurlin 2005)

Felder, R. M., & Spurlin, J. (2005). Applications, reliability and validity of the index of learning styles. International Journal of Engineering Education, 21(1), 103–112

Διαθέσιμο εδώ!

 • The revised Inventory of Learning processes (ILP-R, Schmeck et al. 1991)

Schmeck, R., Geisler-Brenstein, E., & Cercy, S. P. (1991). Self-concept and learning: The revised inventory of learning processes. Educational Psychology, 11, 343–362.

Διαθέσιμο εδώ!

 • Inventaris Leerstijlen (ILS-HO, Inventory of learning styles- Higher Education, Vermunt 1992)

Vermunt, J. D. (1992). Leerstijlen en sturing van leerprocessen in het hoger onderwijs [Learning styles and regulation of learning processes in higher education]. Lisse: Swets & Zeitlinger.

 • Learning and Study Strategies Inventory (LASSI, Weinstein & Palmer 2002)

Weinstein, C. E., & Palmer, D. R. (2002). LASSI user’s manual: For those administering the learning and study strategies inventory. Clearwater: H&H Pub. Διαθέσιμο εδώ!

 • Learning Strategies Survey (Kardash & Amlund 1991)

Kardash, C. M., & Amlund, J. T. (1991). Self-reported learning strategies and learning from expository text. Contemporary Educational Psychology, 16,117–138. Διαθέσιμο εδώ!

 • Learning Style Inventory (LSI, Dunn et al. 1987)

Dunn, R., Dunn, K., & Price, G. E. (1987). Learning style inventory. Lawrence: Price Systems.

 • Learning-Style Inventory – version 3 (LSI, Kolb 1999)

Kolb, D. (1999). Learning-style inventory—version 3. Boston: Hay/McBer Training Resources Group.

Ίσως Διαθέσιμο εδώ!

 • Metacognitive Awareness Inventory (MAI, Schraw & Dennison 1994)

Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460–475. Διαθέσιμο εδώ!

 • Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory, Version 1.0 (MARSI; Mokhtari and Reichard 2002)

Mokhtari, K., & Reichard, C. (2002). Assessing students’ metacognitive awareness of reading strategies. Journal of Educational Psychology, 94(2), 249–259.

Διαθέσιμο εδώ!

 • Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ, Pintrich et al. 1993)

Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1993). Predictive validity and reliability of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological Measurement, 53, 801–813. Διαθέσιμο εδώ

Το εγχειρίδιο για το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ! και το ερωτηματολόγιο εδώ!

 • Revised Approaches to Studying Inventory (RASI, Entwistle & Tait 1995)

Entwistle, N. J., & Tait, H. (1995). The revised approaches to studying inventory. Centre for research on learning and instruction. Edinburgh: University of Edinburgh.

 • Self-Efficacy and Metacognition Learning Inventory-Science (SEMLI-S, Thomas et al. 2008)

Thomas, G. P., Anderson, D., & Nashon, S. (2008). Development of an instrument designed to investigate elements of science students’ metacognition, self-efficacy and learning processes: the SEMLI-S. International Journal of Science Education, 30, 1701–1724. Διαθέσιμο εδώ!

 • State Metacognitive Inventory (SMI, O’Neil & Abeli 1996)

O’Neil, H. F., Jr., & Abedi, J. (1996). Reliability and validity of a state metacognitive inventory: Potential for alternative assessment. Journal of Educational Research, 89(4), 234–245.

Διαθέσιμο εδώ!

 • Study Attitudes Methods Survey (Michael et al. 1988)

Michael, W. B., Michael, J. J., & Zimmerman, W. S. (1988). Study attitudes and methods survey. San Diego: EDITS.

 • The Revised two-factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2 F (Biggs et al. 2001)

Biggs, J., Kember, D., & Leung, D. Y. P. (2001). The revised two-factor study process questionnaire: R-SPQ2F. British Journal of Educational Psychology, 71, 133–149. Διαθέσιμο εδώ!

Ερωτηματολόγια θρησκευτικότητας-πνευματικότητας

Ιανουαρίου 31, 2012 Σχολιάστε

Religious Commitment Inventory-10

Worthington, E. L., Jr., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., McCullough, M. E., Berry, J. W., Berry, J. T., Schmidt, M. M., Berry, J. T., Bursley, K. H., & O’Connor, L. (2003). The Religious Commitment Inventory-10: Development, refinement, and validation of a brief scale for research and counseling. Journal of Counseling Psychology, 50, 84-96. Διαθέσιμο εδω!

Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality: 1999

Multidimensional Measurement of Religiousness/Spirituality for Use in Health Research: A Report of the Fetzer Institute/National Institute on Aging Working Group, pp. 85-88. Διαθέσιμο εδώ! 

Christian Spiritual Participation Profile

Thayer, O. J. (2004). Constructing a spirituality measure based on learning theory: The Christian spiritual participation profile. Journal of Psychology and Christianity, 23 (3), 195-207. Διαθέσιμο κατόπιν επικοινωνίας με τον Dr. Thayer!

Faith Activities in the Home (FAITH)

Lambert, N.M., & Dollahite, D.C. (2007). Using qualitative data to develop the faith activities in the home scale (FAITHS). Paper presented at the National Council on Family Relations: Theory Construction and Research Methodology (TCRM) Workshop, Pittsburgh, PA. Διαθέσιμο κατόπιν επικοινωνίας με τον David Dollahite!

Faith Development Scale

Leak, G.K., Loucks, A.A., & Bowlin, P.  (1999).  Development and initial validation of an objective measure on Faith development. The International Journal for the Psychology of Religion, 9 (2),105-124.

Leak, G.K. (2003).  Validation of the faith development scale using longitudinal and     cross-sectional designs.  Social Behavior and Personality, 31(6), 637-642.

Faith Maturity Scale

Benson, P.L., Donahue, M.J., & Erickson, J.A. (1993).  The faith maturity scale: Conceptualization, measurement, and empirical validation.  Research in the Social Scientific Study of Religion, 5, 1-26.

Multidimensional Prayer Inventory

Laird, S.P., Snyder, C.R., Rapoff, M.A., & Green, S. (2004).  Measuring private prayer:     Development, validation, and clinical application of the Multidimensional Prayer Inventory. The International Journal for the Psychology of Religion, 14(4), 251-272.

Duke University Religion Index (DUREL)

Koenig, Harold G.; Büssing, Arndt. 2010. «The Duke University Religion Index (DUREL): A Five-Item Measure for Use in Epidemological Studies.» Religions 1, no. 1: 78-85. Διαθέσιμο εδώ και εδώ!

Religious Coping Scale (RCOPE)
Kenneth I. Pargament, Harold G. Koenig & Lisa M. Perez (2000). The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE. Journal of Clinical Psychology, v56 n4, pp519-543. DOI: 10.1002/(SICI)1097-4679(200004)56:4<519::AID-JCLP6>3.0.CO;2-1

Religious Orientation Measure (Allport 1967)

Allport, Gordon W.;Ross, J. Michael Personal religious orientation and prejudice.Journal of Personality and Social Psychology, Vol 5(4), Apr 1967, 432-443. doi: 10.1037/h0021212

Douglas E. Trimble. The Religious Orientation Scale: Review and Meta-Analysis of Social Desirability Effects Educational and Psychological Measurement December 1997 vol. 57 no. 6 970-986

Quest scale (Batson 1991)

C. Daniel Batson and Patricia A. Schoenrade. Measuring Religion as Quest: 1) Validity Concerns Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 30, No. 4 (Dec., 1991), pp. 416-429

C. Daniel Batson and Patricia A. Schoenrade.Measuring Religion as Quest: 2) Reliability Concerns. Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 30, No. 4 (Dec., 1991), pp. 430-447

The Religiousness Scale (Stryhorn 1990)

The religiousness scale Journal of Community Psychology Volume 18, Issue 1, page 43, January 1990

Intrinsic Religious Motivation Scale (IRMS)

R. Hoge A Validated Intrinsic Religious Motivation Scale Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 11, No. 4 (Dec., 1972), pp. 369-376

Private Religious Practices

Διαθέσιμο εδώ!

Religious Experiences Episodes Measure

Nils G. Holm Mysticism and Intense Experiences Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 21, No. 3 (Sep., 1982), pp. 268-276

Muslim-Christian Religious Orientation Scales

Ghorbani, N., Watson, P.J., Ghramaleki, AF., Morris, R.J., Hood, R.W. Jr. (2002). Muslim-Christian religious orientation scales: Distinctions, correlations, and cross-cultural analysis in Iran and the United States.  The International Journal for the Psychology of Religion, 12(2), 69-91. Διαθέσιμο κατόπιν επικοινωνίας με Dr. Paul Watson!
Royal Interview for Religious and Spiritual Beliefs

MacDonald, Douglas A.; Kuentzel, Jeffrey G.; Friedman, Harris L.  A survey of measures of spiritual and transpersonal constructs: Part two—Additional instruments. Journal of Transpersonal Psychology, Vol 31(2), 1999, 155-177.

Expressions of Spirituality Inventory

MacDonald, D.A. (2000).  Spirituality: Description, measurement, and relation to the five factor model of personality.  Journal of Psychology, 68(1), 154-197.

MacDonald, D.A., & Holland, D. (2003). Spirituality and the MMPI-2.  Journal of _Clinical Psychology, 59(4), 399-410.
Psychomatrix Spirituality Inventory

Διαθέσιμο στην σχετική Ιστοσελίδα.

Death Transcendence Scale (VandeCreek 1993, Hood 1983)

Scale Larry Vandecreek and Christina Nye. Testing the Death Transcendence. Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 32, No. 3 (Sep., 1993), pp. 279-283

Ralph W. Hood, Jr. and Ronald J. Morris Toward a Theory of Death Transcendence Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 22, No. 4 (Dec., 1983), pp. 353-365

Meaning in Life Questionnaire

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. 2006. The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology.Journal of Counseling Psychology Vol. 53, No. 1, 80–93. Διαθέσιμο εδώ!

Meaning in Life Scale (Warner 1987)

Warner, Stephanie C. Williams, J.Ivan.(1987) The meaning in life scale: Determining the reliability and validity of a measure.Journal of Chronic Diseases Volume 40, Issue 6, 1987, Pages 503–512.  http://dx.doi.org/10.1016/0021-9681(87)90007-5
 Herth Hope Index (Herth, 1990)
Herth, K. (1992). Abbreviated instrument to measure hope: development and psychometric evaluation. Journal of Advanced Nursing, 17, 1251-1259. Διαθέσιμο εδώ!

Index of Core Spiritual Experiences (INSPIRIT) (Kass 1991)

Jared D. Kass, Richard Friedman, Jane Leserman, Patricia C. Zuttermeister and Herbert Benson Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 30, No. 2 (Jun., 1991), pp. 203-211. Δείγμα Διαθέσιμο εδώ! και για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ιστοσελίδα.

Spiritual Perspective Scale (Reed 1987)

Reed, Pamela G. (1987) Spirituality and well-being in terminally ill hospitalized adults. Research in Nursing & Health, 10 (5), 335-344. Διαθέσιμο κατόπιν επικοινωνίας με την ερευνήτρια.

Spiritual Well-Being Questionnaire (SWBQ)

Boivin, M.J. (1999). Spiritual well-being questionnaire.  In P.C. Hill, & R.W. Hood Jr. (Eds.),  Measures of religiosity(pp. 375-381).  Birmingham, Alabama: Religious Education Press.

Gomez,R., & Fisher, JW. (2003). Domains of spiritual well-being and development and validation of the spiritual well-being questionnaire.  Personality and Individual Differences, 35, 1975-1991.

Spiritual Well-Being Scale (Paloutzian 1982; Ellison, 1983; Ellison & Smith, 1991)

Επισκεφθείτε την σχετική  ιστοσελίδα!

Spirituality Index of Well-Being (SIWB)

Daaleman, T.P., & Frey, B.B. (2004).  The spirituality index of well-being: A new instrument for health-related quality-of-life research.  Annals of Family Medicine, 2(5), 499-503.

Frey, B.B., Daaleman, T.P., & Peyton, V. (2005). Measuring a dimension of spirituality for health research: Validity of the Spirituality Index of Well-Being.  Research on Aging, 27, 556-577.

Spirituality Scale (SS)

Delaney, C. (2005). The Spirituality Scale: Development and psychometric testing of a holistic instrument to assess the human spiritual dimension. Journal of Holistic Nursing, 23, 145-167.

Wong, J.Y., & Torres, R. (2005).  Research commentary on “the spirituality scale.”  Journal of Holistic Nursing, 23(2), 168-171.

Daily Spiritual Experiences scale

Underwood, Lynn G. 2011. «The Daily Spiritual Experience Scale: Overview and Results.» Religions 2, no. 1: 29-50. Διαθέσιμο εδώ!

Spiritual Assesment Inventory

Hall, Todd W.,  Edwards, Keith J. (2002).The Spiritual Assessment Inventory: A Theistic Model and Measure for Assessing Spiritual Development .Journal for the Scientific Study of Religion Volume 41, Issue 2, pages 341–357, June 2002. Διαθέσιμο εδώ!

Spiritual Attitude Inventory

Διαθέσιμο εδώ!

Spiritual Experience Index

Genia, V. (1991).  The spiritual experience index: A measure of spiritual maturity. Journal of Religion and Health, 30(4), 337-347.

Spiritual Health Index

Francis, L.J., & Robbins, M. (2005).  Urban hope and spiritual health: The adolescent voice. Werrington, UK: Epworth.

Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI)

King, D. B. (2007). Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, & measure. Unpublished master’s thesis, Trent University, Peterborough, Ontario, Canada. Διαθέσιμο εδω!

Spiritual Transcendence Index

Seidlitz, L., Abernethy, A.D., Duberstein, P.R., Evinger, J.S., Chang, T.H., & Lewis, B.L. (2002).  Development of the Spiritual Transcendence Index.  Journal for the Scientific Study of Religion, 41(3), 439-453.

Spiritual Transcendence Scale/ASPIRES (Assessment of Spirituality and Religious Sentiments)

Piedmont, R.L. (2001).  Spiritual transcendence and the scientific study of spirituality—impact on health care—statistical data included.  Journal of Rehabilitation, 67(1). Διαθέσιμο από τον Dr. Piedmont!

Inclusive Spirituality Index

Burke-Muse, J.L. (2004).  Development and validation of the inclusive spirituality index. UMI Dissertation Services. (UMI No. 3147328)

Means-Ends Spirituality Questionnaire

Ryan, K., Fiorito, B. (2003). Means-ends spirituality questionnaire: Reliability, validity, and relationship to psychological well-being. Review of Religious Research, 45(2), 130-54. Διαθέσιμο από τον Dr. Fiorito!

Youth Spirituality

Διαθέσιμο εδώ!

 Mysticism Scale

Burris, C.T. (1999). The mysticism scale: Research form D (M SCALE).  In P.C. Hill, & R.W. Hood Jr. (Eds.), Measures of religiosity(pp. 363-367). Birmingham, Alabama: Religious Education Press.

Hood, R.W. Jr., Ghorbani, N., Watson, P.J., Ghramaleki, A.F., Bing, M.N., Davison, H.K, et al. (2001).  Dimensions of the mysticism scale: Confirming the three factor structure in the United States and Iran. Journal for the Scientific Study of Religion, 40(4), 691-705.

Reinert, D.F., & Stifler, K.R.  (1993).  Hood’s mysticism scale revisited: A factor-analytic replication.  Journal for the Scientific Study of Religion, 32(4), 383-388.

Σχετική Ιστοσελίδα με περισσότερες πληορφορίες είναι αυτή!

Ερωτηματολόγια για Οικογένειες

Ιανουαρίου 23, 2012 Σχολιάστε

Issues Checklist

http://www.brightfutures.org/mentalhealth/pdf/professionals/ad/issues.pdf

Family Environment Scale (FES)
Moos, R. & Moos, B. (1994). Family Environment Scale Manual: Development, Applications, Research – Third Edition. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.

McMaster Family Assessment Device (FAD)
Epstein, N. B., Baldwin, L. M. and Bishop, D. S. (1983), THE McMASTER FAMILY ASSESSMENT DEVICE. Journal of Marital and Family Therapy, 9: 171–180. doi: 10.1111/j.1752-0606.1983.tb01497.x

The Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES)
OLSON, D. H., SPRENKLE, D. H. and RUSSELL, C. S. (1979), Circumplex Model of Marital and Family Systems: I. Cohesion and Adaptability Dimensions, Family Types, and Clinical Applications. Family Process, 18: 3–28. doi: 10.1111/j.1545-5300.1979.00003.x

Family-of-Origin Scale
Hovestadt, A. J., Anderson, W. T., Piercy, F. P., Cochran, S. W. and Fine, M. (1985), A FAMILY-OF-ORIGIN SCALE. Journal of Marital and Family Therapy, 11: 287–297. doi: 10.1111/j.1752-0606.1985.tb00621.x
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijps/article/view/5729 για Ελλάδα

Parental Authority Scale
John R. Buri  Parental Authority Questionnaire Journal of Personality Assessment Vol. 57, Iss. 1, 1991
http://faculty.sjcny.edu/~treboux/documents/parental%20authority%20questionnaire.pdf

Family Inventory of Life Events and Changes
McCubbin, Hamilton I.; Patterson, Joan M.; Wilson, Lance R.; In H.I. McCubbin, A.I. Thompson, & M.A. McCubbin (Eds.), Family assessment: Resiliency, coping and adaptation inventories for research and practice. Madison: University of Wisconsin Press

Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales (F-COPES)

Family crisis orientated personal evaluation scales [F COPES] (1987, 1991). McCubbin HI; Olson DH; Larsen AS. Corcoran K & Fischer J  (2000). Measures for clinical practice: A sourcebook. 3rd Ed. (2vols.) NY, Free Pr. V. 1, Pg. 294-297

Parenting Stress Index

Ένα δείγμα είναι εδώ!

Αρέσει σε %d bloggers: