Αρχείο

Archive for Απρίλιος 2012

Επιπτώσεις της Συγχώρεσης στην Ψυχική Υγεία

Απρίλιος 16, 2012 Σχολιάστε

ενδεικτικές δημοσιεύσεις  που δείχνουν την συσχέτιση συγχώρεσης και ψυχικής υγείας είναι:

Maltby, J., Macaskill, A. & Day, L. (2001). Failure to forgive self and others: A replication and extension of the relationship between forgiveness, personality, social desirability and general health.  Personality and Individual Differences, 30, 881-885. Διαθέσιμο εδώ!

Brown, R. P. (2003). Measuring individual differences in the tendency to forgive: Construct validity and links with depression. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 759–771. doi:10.1177/0146167203029006008 Διαθέσιμο εδώ!

Maltby, John Day, Liza Day, Barber, Louise. (2004) Forgiveness and mental health variables: Interpreting the relationship using an adaptational-continuum model of personality and coping., Personality and Individual Differences, Volume 37, Issue 8, December 2004, Pages 1629-1641, ISSN 0191-8869, 10.1016/j.paid.2004.02.017 Διαθέσιμο εδώ!

Krause, Neal Ellison, Christopher G. (2003). Forgiveness by God, Forgiveness of Others, and Psychological Well-Being in Late Life J Sci Study Relig. March 1; 42(1): 77–94. Διαθέσιμο εδώ!

Van Dyke, Cydney J. Elias, Maurice J. (2007) How forgiveness, purpose, and religiosity are related to the mental health and well-being of youth: A review of the literature. Mental Health, Religion & Culture Vol. 10, Iss. 4, Διαθέσιμο εδώ!

Lawler-Row, Kathleen A.  & Piferi, Rachel L. (2006). The forgiving personality: Describing a life well lived?, Personality and Individual Differences, Volume 41, Issue 6, October , Pages 1009-1020, ISSN 0191-8869, 10.1016/j.paid.2006.04.007. Διαθέσιμο εδώ!

Tse, Wai S.  & Yip, T.H.J.  (2009). Relationship among dispositional forgiveness of others, interpersonal adjustment and psychological well-being: Implication for interpersonal theory of depression, Personality and Individual Differences, Volume 46, Issue 3, February , Pages 365-368, ISSN 0191-8869, 10.1016/j.paid.2008.11.001. Διαθέσιμο εδώ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Ιούδας & Πέτρος

Απρίλιος 12, 2012 2 Σχόλια

Υπάρχουν σήμερα Ιούδες ή Πέτροι;

Νομίζω πως ΝΑΙ!  Όλοι νομίζω ότι είμαστε εν δυνάμει Ιούδες ή Πέτροι.

Πότε όμως μοιάζουμε στον Ιούδα;

ας αναφέρω μερικές περιπτώσεις που μου έχουν.

Όταν για παράδειγμα

α) ας υποθέσουμε ότι είμαστε «φίλοι» με ένα φίλο μας αλλά εμείς αντί να τιμάμε την φιλία μας κοιτάμε πώς θα τον ρίξουμε, πως θα τον εκμεταλλευτούμε …

β) ας υποθέσουμε ότι ένας/μία έχει δεσμό με κοπέλα/αγόρι και ανταλλάσσουν λόγια έρωτα και αγάπης ενώ κάποιος από τους δυο στο μυαλό του έχει την εκμετάλλευση του άλλου.  (ο νοών νοείτω)

γ) ας υποθέσουμε ότι είμαστε στην Εκκλησία ή ακόμα και να ψέλνουμε ή και να κοινωνούμε ενώ στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε πότε θα μας δοθεί η ευκαιρία να αμαρτήσουμε και μόλις μας δοθεί δεν την αφήνουμε να φύγει.

Πότε μοιάζουμε στον Πέτρο;

Νομίζω ότι όταν για τα παραπάνω δεν μας περνάει καν από το μυαλό ότι εμείς θα εκμεταλλευτούμε τον άλλο ή ότι θα αμαρτήσουμε και αν μας πει κανένας ότι θα προβούμε σε κάποια πράξη του λέμε ότι αυτό είναι αδύνατο για μας και ότι θα πέφταμε και στην φωτιά  για τον άλλον

Θεολογικό Σχόλιο στο τραγούδι «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον»

Απρίλιος 8, 2012 4 Σχόλια

γράφει κάπου το τραγούδι:

Μένω μονάχος στο παρόν μου

να σώσω οτιδήποτε – αν σώζεται –

κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου

συνένοχο στο φόνο δε θα μ’ έχετε

Σχόλιο:  Ο Ιησούς έμεινε  Μόνος του, εγκαταλελειμμένος από όλους και προπαντός από τους μαθητές τους, είχε τις συνέπειες του Νόμου, και τι συνέπειες, μαστίγωση, σταυρικός θάνατος, όχι για να σώσει οτιδήποτε εάν σώζεται αλλά για να αναστήσει τον Άνθρωπο, να καταργήσει τον Θάνατο. Ο φόνος έγινε. Σταύρωσαν τον Θεό από φθόνο και ηθελημένη άγνοια. Όμως ο Ιησούς τους συγχωρούσε λέγοντας «Πάτερ, άφες αυτοίς· ου γαρ οίδασι τι ποιούσι».

Επίγνωση vs Απόγνωση

Απρίλιος 7, 2012 2 Σχόλια

Την Μεγάλη Τρίτη το βράδυ ψέλνεται το παρακάτω τροπάριο:

Ἡ ἀπεγνωσμένη διὰ τὸν βίον, καὶ ἐπεγνωσμένη διὰ τὸν τρόπον, τὸ μύρον βαστάζουσα, προσῆλθέ σοι βοῶσα. Μή με τὴν πόρνην ἀπορρίψῃς, ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου, μή μου τὰ δάκρυα παρίδῃς, ἡ χαρὰ τῶν Ἀγγέλων· ἀλλὰ δέξαι με μετανοουσαν, ἣν οὐκ ἀπώσω ἁμαρτάνουσαν Κύριε, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

η συγκεκριμένη πόρνη ήταν απεγνωσμένη για την ζωή της όπως και πολλοί συνάνθρωποι μας ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Όμως ήταν και επεγνωσμένη δια τον τρόπον. Επεγνωσμένη για τον τρόπο να υπερβεί την απόγνωση της.

Η απόγνωση για τον βίον πρέπει να συνοδεύεται με την επίγνωση για τον τρόπο αλλιώς είναι απόγνωση σκέτη, απελπισία, έλλειψη ελπίδας και τελικά θάνατος ψυχολογικός,  πνευματικός, σωματικός.

 

Αγαπημένοι Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδας

Απρίλιος 7, 2012 1 Σχολιο

Οι παρακάτω ύμνοι είναι μόνο ενδεικτικοί αυτών που μου αρέσουν. Εκτός από τα παρακάτω μ΄αρέσουν τα Ευλογητάρια, τα Εγκώμια.

Όρθρος Μεγάλης Δευτέρας, στιχηρό των Αίνων, ήχος α΄

Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, τοις αποστόλοις έλεγεν εν τη οδώ· ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου, καθώς γέγραπται περί αυτού. Δεύτε ουν και ημείς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθώμεν αυτώ και συσταυρωθώμεν και νεκρωθώμεν δι’ αυτόν ταις του βίου ηδοναίς, ίνα και συζήσωμεν αυτώ, και ακούσωμεν βοώντος αυτού, ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το παθείν, αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα υμών και Θεόν μου και Θεόν υμών, και συνανυψώ υμάς εις την άνω Ιερουσαλήμ, εν τη Βασιλεία των ουρανών.

Απόστιχο Μεγάλης Τρίτης Ἰδιόμελο Ἦχος πλ. β

Ἡ ἀπεγνωσμένη διὰ τὸν βίον, καὶ ἐπεγνωσμένη διὰ τὸν τρόπον, τὸ μύρον βαστάζουσα, προσῆλθέ σοι βοῶσα. Μή με τὴν πόρνην ἀπορρίψῃς, ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου, μή μου τὰ δάκρυα παρίδῃς, ἡ χαρὰ τῶν Ἀγγέλων· ἀλλὰ δέξαι με μετανοουσαν, ἣν οὐκ ἀπώσω ἁμαρτάνουσαν Κύριε, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Ιδίομελο Μεγάλης Πέμπτης  Ἦχος πλ. α’ Δόξα… Καὶ νῦν …

Μυσταγωγῶν σου Κύριε τοὺς Μαθητάς, ἐδίδασκες λέγων. Ὦ φίλοι, ὁρᾶτε, μηδεῖς ὑμᾶς χωρίσει μου φόβος· εἰ γὰρ πάσχω, ἀλλ’ ὑπὲρ τοῦ Κόσμου· μὴ οὖν σκανδαλίζεσθε ἐν ἐμοί· οὐ γὰρ ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχήν μου, λύτρον ὑπὲρ τοῦ Κόσμου. Εἰ οὖν ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐμὲ μιμεῖσθε· ὁ θέλων πρῶτος εἶναι, ἔστω ἔσχατος, ὁ δεσπότης, ὡς ὁ διάκονος· μείνατε ἐν ἐμοί, ἵνα βότρυν φέρητε· ἐγὼ γάρ εἰμι τῆς ζωῆς ἡ ἄμπελος.

Ἰδιόμελον Μεγάλης Παρασκευής Ἦχος πλ. α’  Δόξα… Καὶ νῦν …

Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον, τὸ φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου, σὺν Νικοδήμῳ, καὶ θεωρήσας νεκρὸν γυμνὸν ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν· Οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ! ὃν πρὸ μικροῦ ὁ ἥλιος ἐν Σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος, ζόφον περιεβάλλετο, καὶ ἡ γῆ τῷ φόβῳ ἐκυμαίνετο, καὶ διερρήγνυτο ναοῦ τὸ καταπέτασμα· ἀλλ’ ἰδοὺ νῦν βλέπω σε, δι’ ἐμὲ ἑκουσίως ὑπελθόντα θάνατον· πῶς σε κηδεύσω Θεέ μου; ἢ πῶς σινδόσιν εἱλήσω; ποίαις χερσὶ δὲ προσψαύσω, τὸ σὸν ἀκήρατον σῶμα; ἢ ποῖα ᾄσματα μέλψω, τῇ σῇ ἐξόδῳ Οἰκτίρμον; Μεγαλύνω τὰ Πάθη σου, ὑμνολογῶ καὶ τὴν Ταφήν σου, σὺν τῇ Ἀναστάσει, κραυγάζων· Κύριε δόξα σοι.

 

Κάνει καλό η πριν το Γάμο Συμβίωση στο Γάμο;

Απρίλιος 1, 2012 Σχολιάστε

Η «κοινή» λογική λέει ότι εάν δεν γνωριστείς με τον άλλο και στην καθημερινότητα συμβιώνοντας πως θα παντρευτείς; Αρά σύμφωνα με την «κοινή» λογική ΝΑΙ στην συμβίωση πρίν τον Γάμο.

Τι λέει όμως η Επιστήμη;

H Pepper Schwartz στο βιβλίο της «όσα ξέρετε για τον έρωτα και το σεξ είναι Λάθος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θυμάρι καταρρίπτει με επιχειρήματα από ερευνητικές μελέτες και την κλινική εμπειρία της τον μύθο ότι η συμβίωση πριν το γάμο μόνο καλό μπορεί να κάνει.

Στην εργασία των Jose, Anita O’Leary, K. Daniel & Moyer, Anne (2010). Does Premarital Cohabitation Predict Subsequent Marital Stability and Marital Quality? A Meta-Analysis  Journal of Marriage and Family  72, (1), pages 105–116, February 2010 DOI: 10.1111/j.1741-3737.2009.00686. αναφέρεται:

Cohabitation had a significant negative association with both marital stability and marital quality. The negative predictive effect on marital stability, however, did not remain when only cohabitation with the eventual marital partner was analyzed, suggesting that these cohabitors may attach more long-term meaning to living together.

Δηλαδή η συμβίωση πριν το γάμο έχει αρνητική επίδραση στην σταθερότητα του γάμου και στην ποιότητα του γάμου.  Αυτή φαίνεται να μην υπάρχει όταν η συμβίωση υπάρχει λίγο πριν το γάμο με τον μελλοντικό/ή σύζυγο και βέβαια εξαρτάται από την προσωπική δέσμευση του καθενός.

Άρα η Επιστήμη φαίνεται να λέει ΟΧΙ στην συμβίωση πριν το γάμο.

Πλεονεκτήματα άξια λόγου δεν φαίνεται να υπάρχουν ενώ υπάρχουν σημαντικά μειονεκτήματα.

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: